Hvem står bak prosjektet?

Institusjonene som samarbeider om prosjektet “Morsmålsdagen 2015”:

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er ett av Utdanningsdirektoratets ti nasjonale senter. NAFO bidrar til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i utdanningen. Senteret arbeider for økt kvalitet i opplæringstilbudet til flerspråklige barn, unge og voksne og i arbeidet for å utvikle inkluderende, flerkulturelle læringsfelleskap i barnehage og skole. Senteret drifter bl.a. nettstedet Tema Morsmål. Kontaktperson: Målfrid Bleka

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. DFB er rådgivere for bibliotek, kjøper inn og låner ut bøker og andre media på 69 språk. Biblioteket er et kompetanse- og veiledningssenter for flerkulturelle bibliotektjenester med vekt på tjenester til asylsøkere, innvandrere og flyktninger. DFB er ansvarlig for at det blir stilt til rådighet aktuell litteratur på de språk som er etterspurt i tilknytning til arrangementer, bidra til kompetanse om språk og tilfang, samt sette fokus på morsmålsdagen i norske folkebibliotek. Kontaktperson: Oddbjørn Hansen

MultiLing Senter for flerspråklighet er et forskningssenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Senteret forsker på hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan på ulike arenaer. MultiLings visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet, slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer av ulik sosial og kulturell bakgrunn kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom. Kontaktperson: Elizabet Lanza

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Oddbjørn Hansen; oddbjorn.hansen@nb.no

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med prosjektmidler i 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s